Regulamin. Konkurs „Ćwicz na zdrowie”

Podziel się:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Ćwicz na zdrowie”” - na kreatywną odpowiedź.
2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).
3. Konkurs odbędzie się na obszarze powiatu olsztyńskiego (bez Olsztyna).
4. Konkurs trwa do 11 kwietnia 2017 roku.

DANE OSOBOWE
5. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU
6. Uczestnicy:
a) W plebiscycie mogą brać udział rodzice uczniów, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół.
b). Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie e-mailem pod adres kontakt@fitniefat.pl kreatywnej odpowiedzi na pytanie - "Dlaczego warto uprawiać sport oraz prowadzić zdrowy styl życia i jak to wygląda w danej szkole". Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2017 r.
c). Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę szkoły, adres, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz klasę, w której ma być przeprowadzony trening (uczniowie za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego),
- kreatywna odpowiedź na pytanie,
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu.
d). Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
f). Zgłoszenia po upływie terminu nie będą uwzględnione w konkursie.
g). Komisja konkursowa wybierze dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi, tym samym szkoły, w których zostanie przeprowadzony trening. Zajęcia przeprowadzone zostaną w jednej klasie, o której było w zgłoszeniu.

KOMISJA KONKURSOWA
7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W jej skład wejdą przedstawiciele organizatora.

NAGRODA
8. Nagrodą jest przeprowadzenie treningu ze sportowcami lub trenerem personalnym w ramach lekcji wfu w dwóch wybranych szkołach (laureatach konkursu).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
9. Organizator powiadomi laureatów Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
11. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Edytor Sp. z o.o., ul.Tracka 5, 10-364 Olsztyn.
12. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail i pocztowej. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.


Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB