Regulamin Konkursu - Podejmij Wyzwanie z Fit nie Fat

2018-06-01 20:13:42 (ost. akt: 2018-06-04 20:41:29)

Podziel się:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Podejmij Wyzwanie z Fit nie Fat” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Grupa WM Sp z o. o.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook - Fit nie Fat do 7.06 2018 roku do godz. 11:59 i na Instagramie.
4. Spółka Facebook Inc. Z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym konkursem.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) posiada konto na portalu Facecbook lub Instagramie, którego nazwa użytkownika składa się z imienia i nazwiska;
b) nie jest pracownikiem Grupa WM sp. z o.o;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Grupa WM sp. z o.o
d) jest osobą pełnoletnią;
e) Napisze swoje zdanie nt. tego, czym jest dla niej zdrowy styl życia.

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest karta wstępu na II Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości - popołudniowy panel Podejmij wyzwanie z Fit nie Fat (motywacje i treningi).
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie po 15 Uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki z § 2.
3. Decyzję o nagrodzeniu najbardziej kreatywnych odpowiedzi podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu w składzie Natalia Łys-Śliwa, Monika Nowakowska.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Zwycięzca Konkursu nie ponosi kosztów związanych z podatkiem od wartości nagrody. Podatek zostanie opłacony przez Organizatora. W tym celu warunkiem wydania nagrody przez Organizatora (jako płatnika podatku) jest podanie danych Zwycięzcy Konkursu umożliwiających Organizatorowi złożenie deklaracji podatkowej we właściwym Urzędzie Skarbowym.
6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej na profilu Kongresu Przyszłości na Facebooku. Zwycięzców nagrody wskaże oficjalny profil Kongresu Przyszłości, a także w wiadomości prywatnej wyjaśni szczegóły dotyczące realizacji nagrody.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: kontakt@wm.pl 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Grupy WM Sp. z o. o.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej organizatora.